Live Nation z rado?ci? informuj?, ?e do ju? og?oszonych artyst?w Sonisphere Festival 2011 w Polsce - Iron Maiden, Mot?rhead, Mastodon, Volbeat, Devin Townsend Project, Killing Joke, Hunter i Made Of Hate – do??cza Corruption.

Sonisphere Festival – 10 czerwca 2011, Warszawa, Lotnisko Bemowo

Bilety do nabycia przez internet i w sklepach!
Storona festiwalu: pl.sonispherefestivals.com
Bilety na www.livenation.pl

Timing:
Scena g??wna:
21.00-23.00 Iron Maiden
19.15-20.15 Motorhead
17.45-18.45 Mastodon
16.30-17.15 Volbeat
15.30-16.10 Devin Townsend Project
14:40-15:10 Killing Joke

Scena druga:
20.15-21.00 Hunter
18.45-19.15 Corruption
17.15-17.45 Made Of Hate
16:10-16.30 Antyfest Winner
15.10-15.30 Opener

IRON MAIDEN
Wygl?da na to, ?e w roku 2011 Iron Maiden b?dzie kontynuowa? sukcesy z 2010 roku, kt?ry okaza? si? prze?omowym w 30-oletniej karierze zespo?u za spraw? 15 albumu studyjnego „The Final Frontier” - najbardziej obecnego na listach albumu w historii zespo?u. P?yta osi?gn??a I miejsce a? w 28 krajach na ca?ym ?wiecie – od Libanu, Arabii, Japonii i Indii na wschodzie do Kanady na zachodzie, w Nowej Zelandii na po?udniu, w Wielkiej Brytanii i wi?kszo?ci kraj?w europejskich oraz w ca?ej Ameryce ?aci?skiej, a tak?e zaj??a IV miejsce w USA (najwy?sze w ich karierze w tym kraju).

Panie i Panowie – zapnijcie zatem pasy, IRON MAIDEN podbije SONISPHERE Festival! To ?wietna wiadomo?? dla wszystkich fan?w heavy metalu w Polsce! Musicie tam by?!

[pro-player width="720" height="390"]http://www.youtube.com/watch?v=r9dWsSYStRM[/pro-player]

MOT?RHEAD
Od ponad 30 lat elektryzuj?, inspiruj?, dostarczaj? najlepszych i najmocniejszych dozna? muzycznych! Grudzie? 2010 fani Mot?rhead musz? zaliczy? do udanych - do sklep?w trafi? najnowszy album grupy zatytu?owany „The World Is Yours” i zesp?? potwierdzi? swoj? obecno?? na tegorocznym Sonisphere Festival w Polsce!

MASTODON
Po odwo?aniu wyst?pu na Sonisphere Festival 2010 zesp?? z podw?jn? rado?ci? potwierdza swoj? obecno?? na tegorocznej edycji Festivalu!

Ostatnia p?yta zespo?u ("Crack the Skye" z 2009 roku) pokaza?a, ?e zesp?? nieustaj?co stawia czo?a nowym wyzwaniom i k?adzie nacisk na rozw?j. "Dzieciaki tego dzisiaj potrzebuj?. Potrzebuj? dobrej dawki, nie kopii lat 70-tych, ale nowych wersji. Progresywnych w najlepszym wydaniu, opartych na korzeniach Mastodon, nadal ci??kich. Nasi fani dorastaj? z nami. Nie ma ?adnej formu?y. Mo?emy gra? ka?dy styl, jaki tylko chcemy, pod warunkiem, ?e go czujemy. Udoskonalamy nasze umiej?tno?ci muzyczne. Niekt?re zespo?y zamykaj? si? w jednym gatunku. Ale my musieli?my zrobi? krok naprz?d. Zrobili?my lepsz? p?yt? ni? poprzednia i taki trend chcemy utrzyma? do ko?ca naszego ?ycia" – powiedzia? Bill Kelliher. Praca nad "Crack the Skye" dostarczy?a zespo?owi nowych pok?ad?w energii, "Czuj? si? tak, jakby?my byli nowym zespo?em – jakby?my zburzyli jaki? mur. Bardzo dobrze by? w takim miejscu" – m?wi Brann Dailor.

Zatem pe?en energii i rado?ci grania Mastodon do??cza do artyst?w Sonisphere Festival.

VOLBEAT
Volbeat - jedno s?owo. Jeden zesp??. Jeden niepowtarzalny d?wi?k. Jedno bezkonkurencyjne podej?cie do muzyki. Volbeat - zesp?? d???cy do ?amania muzycznych barier i przyj?tych na ca?ym ?wiecie tendencyjnych opinii o stylach muzycznych. Sk?ad powsta?ego w 2001 roku w Kopenhadze zespo?u to: wokalista i gitarzysta Michael Paulsen, gitarzysta Thomas Bredahl, basista Anders Kj?lholm i perkusista Jon Larsen. Volbeat wyda? 4 albumy studyjne i jedno koncertowe DVD – wszystkie wydawnictwa rewelacyjnie radzi?y sobie na listach przeboj?w i/lub pokryte by?y z?otem w Europie, a ich prze?omowe „Rock the Rebel/Metal the Devil" nawet platyn?. Muzyka Volbeat to co? wi?cej ni? mieszanina czy nawet fuzja, to d?wi?kowa antyteza bie??cych trend?w obowi?zuj?cych w muzyce metalowej i rockowej. To muzyczne i buntownicze po??czenie ?omocz?cego basu i srogiej perkusji, kt?re wstrz?sa i z przymru?eniem oka m?wi: „a teraz s?uchaj!!!”

DEVIN TOWNSEND PROJECT
Devin Townsend po raz pierwszy zwr?ci? uwag? opinii publicznej w 1993 roku, kiedy Steve Vai wybra? go na wokalist? na album Sex and Religion i na towarzysz?c? wydaniu p?yty tras? koncertow?.

W ?wiecie narastaj?cego konformizmu i muzycznego bana?u Devin Townsend nale?y do nielicznego grona artyst?w, kt?rzy maj? charakter, charyzm? i kt?rych cechuje zaskakuj?ca i innowacyjna kreatywno??. Jako artysta solowy, producent, cz?onek (ju? rozwi?zanego) Strapping Young Lad, z kt?rym gra? na Ozzfest i na g??wnej scenie podczas Download festival oraz wokalista na albumie Steve’a Vai’a - Sex and Religion – Townsend zawsze inspirowa? fan?w i krytyk?w.

Pod pseudonimem Devin Townsend Project jako pierwszy wydany zosta? album Ki.

Z biegiem lat Devin sta? si? znany z tworzenia zupe?nie nowego studia i zespo?u dla ka?dej solowej p?yty. Mo?e to by? cz??ciowo wyja?nione tym, ?e ka?dy kolejny album Devina zazwyczaj bardzo r??ni si? od swoich poprzednik?w. Zdaniem Devina albumy brzmi? inaczej, bo podczas ich tworzenia czerpie on z do?wiadcze? z ostatnich lat i tego, co aktualnie czuje.

KILLING JOKE
Killing Joke pokonali d?ug? drog?, od momentu powstania (1979 rok). Zesp?? przeszed? wiele wewn?trznych konflikt?w i zmian osobowych – jedynymi sta?ymi cz?onkami s? Jaz Coleman (wokal, klawisze, aran?acje) i Geordie Walker (gitara). W 2008 roku, w zespole ponownie spotkali si? wszyscy cz?onkowie za?o?ycie.

Silna pozycja Killing Joke w historii rocka zosta?a potwierdzona w 2005 roku, kiedy zesp?? otrzyma? od magazynu Kerrang presti?ow? nagrod? za ca?okszta?t tw?rczo?ci. Killing Joke zawsze by? i b?dzie czym? wi?cej ni? tylko zespo?em.

HUNTER
Zesp?? powsta? w Szczytnie w 1985 roku z inicjatywy gitarzysty i wokalisty Paw?a 'Draka' Grzegorczyka oraz perkusisty Grzegorza 'Brooza' S?awi?skiego. Nazwa grupy pochodzi od tytu?u piosenki zespo?u Def Leppard "Die Hard The Hunter". Hunter od pocz?tku istnienia aktywnie koncertowa?, r?wnie? poza granicami kraju.

W 1996 roku Hunter zagra? przed kilkudziesi?ciotysi?czn? publiczno?ci? podczas Przystanku Woodstock jako kwartet - ponownie z Robertem Ropiakiem, kt?ry powr?ci? do zespo?u na trzy lata. W 1999 roku zast?pi? go Piotr K?dzierzawski. Zmiana nast?pi?a r?wnie? na pozycji basisty - do grupy w miejsce 'Goliasha' do??czy? Konrad 'Saimon' Karchut.

W tej chwili Hunter ko?czy przygotowywa? kolejne wydawnictwo DVD zawieraj?ce koncert z okazji XXV-lecia istnienia, kt?ry zosta? zarejestrowany w warszawskiej „Stodole”. Premiera przewidziana jest na prze?omie marca i kwietnia. W planach tego i nast?pnego roku jest r?wnie? wydawnictwo Unplugged oraz nowy materia? studyjny.

CORRUPTION
Zesp?? Corruption zosta? za?o?ony w kwietniu 1991. W maju tego samego roku zosta? ustalony pierwszy sk?ad zespo?u: P. Horne (wokal), Chicken (gitara), Anio? (bas), Melon (perkusja). Nast?pne miesi?ce to liczne koncerty. W maju 1992 zesp?? nagra? pierwsze studyjne demo "The Ultra-Florescence", kt?re wzbudzi?o zainteresowanie Carnage Records. Od kwietnia do czerwca 94r. zesp?? realizowa? w Spaart Studio sw? debiutanck? p?yt? zatytuowan? "Ecstasy", kt?rej premiera mia?a miejsce w styczniu 95r. Na prze?omie listopada i grudnia 95r. zesp?? zarejestrowa? nowy materia? zatytu?owany "Bacchus Songs" w Spaart Studio. Album otrzyma? bardzo dobre recenzje w takich czasopismach jak: "Brum", "Tylko Rock", "Metal Hammer".

MADE OF HATE
Made Of Hate rozpocz?? swoj? histori? w 2007 roku, kiedy to muzycy wkroczyli do Zed Studio w celu zarejestrowania debiutanckiego albumu zatytu?owanego “Bullet In Your Head”. Po takim sukcesie debiutanckiego albumu zesp?? skupi? si? na pisaniu i nagraniu kolejnego albumu, wynikiem czego na prze?omie 2009 i 2010 powsta? „Pathogen”. W tej chwili zesp?? jest w trakcie promowania nowego albumu i przygotowuje si? na kolejne spotkania z fanami podczas koncert?w.

Poster:
Sonisphere Festival 2011