Fenomen – The Australian Pink Floyd Show, ponownie powraca do Polski! Tym razem zesp?? przyb?dzie do naszego kraju na siedem koncert?w, w ramach nowej, europejskiej trasy, podczas kt?rej formacja wyst?pi w ponad 70 miastach z nowym, przekrojowym programem koncertowym PINK FLOYD'S GREATEST HITS WORLD TOUR 2011! Widzowie b?d? mieli okazj? zobaczy? najwi?ksze jak do tej pory show, podczas kt?rego u?yte zostan? kinowe wizualizacje w systemie 3D, kwadrofoniczny system d?wi?kowy, a tak?e nowa scena, nowe animacje wideo, nadmuchiwane postacie, lasery, widowiskowe wizualizacje i inne niesamowite efekty specjalne! B?dzie to najwi?ksze i najbardziej spektakularne show wszechczas?w!

B?dzie to ju? czwarta wizyta The Australian Pink Floyd Show w naszym kraju. Po raz pierwszy grupa zagra?a w 2008 r. w katowickim Spodku, a w kolejnym roku - we wroc?awskiej Hali Ludowej oraz w Bydgoszczy (?uczniczka). W styczniu tego roku zesp?? wyst?pi? we Wroc?awiu, Bydgoszczy, Warszawie i w Katowicach i koncerty te spotka?y si? z rewelacyjnym przyj?ciem i zgromadzi?y ponad 40 000 entuzjast?w tw?rczo?ci Pink Floyd! Natomiast na ca?ym Starym Kontynencie w 2010 r. zesp?? podziwia?o ponad 750 000 mi?o?nik?w Floyd?w! Zar?wno fani jak i media zgodnie podkre?laj?, ?e by?o to prawdziwe ?wi?to dla zwolennik?w Pink Floyd, majstersztyk w ka?dym calu i do?wiadczenie, kt?re trzeba prze?y? samemu, aby zrozumie? fenomen tego zespo?u. Australian Pink Floyd Show to niepowtarzalna okazja, aby na w?asnej sk?rze, przekona? si? lub te? po prostu dowiedzie?, na czym polega ponadczasowy fenomen Pink Floyd!

The Australian Pink Floyd Show to zesp??, kt?ry przez wiele lat pracowa? na sw?j ogromny sukces doprowadzaj?c sw?j wyst?p do perfekcji. Zesp?? tworz? znakomici muzycy, kt?rzy zdecydowali si? po?wi?ci? ogromn? cz??? swojego ?ycia, aby stworzy? fantastyczne widowisko, kt?re zdo?a sprosta? legendzie. Dba?o?? o ka?dy najmniejszy szczeg??, zatrudnienie technik?w o?wietleniowych, jak r?wnie? akustyka Colina Norfielda, kt?rzy wsp??pracowali z zespo?em Pink Floyd powoduje, ?e ich koncerty to idealna rekonstrukcja wyst?p?w Floyd?w. Muzycy z niebywa?ym pietyzmem podchodz? do kwestii brzmienia, u?ywaj?c dok?adnie tych samych instrument?w na kt?rych grali s?ynni Brytyjczycy. Kunszt, jak i profesjonalizm ca?ego przedsi?wzi?cia doceni? sam zesp?? Pink Floyd, kt?ry niejednokrotnie pojawia? si? na koncertach TAPFS. W 1996 roku formacj? spotka? niezwyk?y zaszczyt, grupa The Australian Pink Floyd Show zosta?a poproszona o wyst?p na 50 urodzinach samego Davida Gilmoura, gdzie do muzyk?w na scenie do??czyli Richard Wright i Guy Pratt, aby wsp?lnie wykona? utw?r "Comfortably Numb"! W rezultacie, Australian Pink Floyd Show jako jedyny ‘tribute band’ zespo?u Pink Floyd zyska? oficjalne uznanie formacji, oraz specjaln? rekomendacj? samego Davida Gilmoura.

TAPFS zaczyna? w 1988 roku, graj?c w lokalnych australijskich pubach, obecnie zar?wno w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie osi?gn?? status mega gwiazdy, szczelnie wype?niaj?c stadiony oraz ogromne hale koncertowe. Takiego sukcesu nie mo?na okre?li? inaczej ni? fenomenalny. Zesp?? wyst?powa? ju? w prawie wszystkich zak?tkach ?wiata poczynaj?c od Sydney, poprzez najwi?ksze hale Europy, a ko?cz?c na tak egzotycznych miejscach jak Chile czy Panama, wsz?dzie spotykaj?c si? z niesamowicie entuzjastycznym przyj?ciem zar?wno ze strony fan?w, jak i krytyk?w. W 1993 roku muzycy pojawili si? na pierwszym Mi?dzynarodowym Konwencie Fan?w Pink Floyd, gdzie zyskali przychylno?? jednej z najbardziej wymagaj?cych publiczno?ci, kt?ra kiedykolwiek mog?aby pojawi? si? na ich koncercie. Doskonale dopracowany ponad dwugodzinny show, niesamowita gra ?wiate?, projekcje wideo oraz charakterystyczne wizualizacje sprawiaj?, ?e ich koncerty s? wiernym odzwierciedleniem wydarzenia jakim by? ka?dy koncert Floyd?w.

Grupa ma ju? na swoim koncie ponad 1000 koncert?w na ca?ym ?wiecie i wsz?dzie ich show spotyka si? z fantastycznym przyj?ciem. Ju? w styczniu grupa wyruszy ponownie w tras? koncertow? z nowym show oraz z nowym repertuarem, na kt?ry z?o?? si? najlepsze utwory Pink Floyd a tak?e z now? animacj? i produkcj? sceniczn?, wykorzystane zostan? r?wnie? wizualizacje w systemie 3D, jakie u?ywane s? w kinach 3D na ca?ym ?wiecie, a widzowie zaopatrzeni zostan? w specjalne okulary 3D. Wokalista i gitarzysta formacji, Steve Mac, tak zapowiada nadchodz?c? tras?: "Nie mo?emy si? ju? doczeka?, aby ruszy? w tras? z nowym show. Ta trasa b?dzie najdro?szym widowiskiem w naszej historii, a dla fan?w przygotowali?my kilka wyj?tkowych niespodzianek, w tym efekty w systemie 3D oraz kwadrofoniczny d?wi?k. Nigdy nie byli?my tak mocni!". Trzon The Australian Pink Floyd Show stanowi?: Steve Mac (gitara, wokal), Colin Wilson (bas, wokal), Jason Sawford (klawisze) oraz Paul Bonney (perkusja). Wiadomo r?wnie?, ?e sw?j udzia? w trasie potwierdzili: Colin Norfield (in?ynier d?wi?ku, Pink Floyd & David Gilmour), Clive Brooks (techniczny Nicka Masona ) oraz Kevin Hopgood (produkcja koncert?w Kylie Minogue & Marka Knopflera).

Zapraszamy gor?co na najwi?ksze i najbardziej spektakularne show wszechczas?w!

„Graj? lepiej Pink Floyd ni? Pink Floyd” – Daily Mail, Londyn
„Najlepszy Tribute Show na ?wiecie” – The Times, Londyn
„Wzywam ka?dego fana Pink Floyd do nie uderzania pi??ciami w powietrzu” – Le Monde, Pary?
„W istocie s? naprawd? bardzo, bardzo dobrzy” – David Gilmour

22.01.2011 – Rzesz?w, Hala Podpromie
23.01.2011 - P?ock, Orlen Arena
24.01.2011 – Gda?sk, Ergo Arena
25.01.2011 - Bydgoszcz, Hala ?uczniczka
27.01.2011 - Warszawa, Torwar
28.01.2011 – Lublin, Hala Globus
29.01.2011 - Katowice, Spodek

Otwarcie bram: godz. 18.30
Pocz?tek koncert?w: godz. 20.00

Wi?cej informacji na www.metalmind.com.pl

Pink Floyd - Money, LIVE:
[pro-player width="720" height="390"]http://www.youtube.com/watch?v=H3LyM9waoNE[/pro-player]

Poster:
koncert Pink Floyd