Ju? nied?ugo w trzech polskich miastach wyst?pi najbardziej znany muzyk regionu ba?ka?skiego - Goran Bregovi?! W towarzystwie s?ynnej ju? Orkiestry Weselno – Pogrzebowej przedstawi polskiej publiczno?ci swoje najwi?ksze, uwielbiane w naszym kraju przeboje, takie jak Kalashnikov, Ederlezi, Gas, Gas, Gas i Mesecina oraz utwory z ostatniego albumu – Alkohol! Tym razem jednak kultura ba?ka?ska po??czy si? w dialogu mi?dzynarodowym z kultur? polsk?. Na scenie wsp?lnie z artyst? wyst?pi orkiestra, balet i m?ski ch?r Zespo?u Pie?ni i Ta?ca „?l?sk”, kt?ry jest uznawany za jedn? z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek artystycznych na ?wiecie. Ca?o?ci dope?ni specjalnie na t? tras? przygotowana choreografia autorstwa Juraja Kubanki, uznanego choreografa ze S?owacji oraz Michai?a Zubkova - tancerza i choreografa o korzeniach rosyjskich. To b?dzie prawdziwa wybuchowa mieszanka r??nych kultur i nacji!

Muzyka Gorana Bregovi?a to synteza cyga?skich rytm?w i europejskich akord?w. Bardzo charakterystycznym rysem jego utwor?w jest zapadaj?ce w pami?ci ciep?e brzmienie orkiestry d?tej i tradycyjna wielog?osowo??. Kompozytor i gitarzysta otwarcie przyznaje si? do tego, ?e kocha rock’n’rolla i dlatego w?a?nie w jego utworach s?ycha? gitar? elektryczn?. Gdy s?yszymy jego muzyk?, nie mo?emy oprze? si? jej hipnotycznej sile i nasze cia?o instynktownie zaczyna si? porusza?. Zawsze, gdy s?yszysz te d?wi?ki, masz ochot? rzuci? si? w wir ta?ca.

Tw?rczo?? Bregovi?a jest jedyna w swoim rodzaju. W jawny spos?b odwo?uje si? do s?owia?skiej tradycji. ?aden inny kompozytor nie odwa?y?by si? po??czy? bu?garskiej polifonii d?tej i piosenek popowych. W efekcie jego kompozycje s? symfonicznie liryczne i wyj?tkowe. Tym, co wyr??nia kompozycje Bregovi?a jest rys etniczny, obecny w ca?ej jego tw?rczo?ci. Artyst? charakteryzuje kosmopolityzm i umiej?tno?? ??czenia wielu gatunk?w.

Uda?o mu si? znale?? wsp?lny j?zyk z towarzyszem niedoli, innym mieszka?cem Sarajewa, wybitnym re?yserem, Emirem Kusturic?. Owocem ich wsp??pracy by?y wybitne i niepokoj?ce filmy: Czas Cygan?w, Arizona Dream i Underground. Za muzyk? do tego ostatniego filmu, Bregovi? otrzyma? Z?ot? Palm? na Festiwalu w Cannes w 1995 roku. By?o to dla niego drugie wyr??nienie. Rok wcze?niej Bregovi? odebra? nagrod? za mistrzowskie arcydzie?o, jakim by?a muzyka do Kr?lowej Margot.

Zesp?? Pie?ni i Ta?ca "?l?sk" to jeden z najwi?kszych polskich zespo??w folklorystycznych, o ogromnych mo?liwo?ciach artystycznych, w sk?ad kt?rego wchodzi ponad stu tancerzy, wokalist?w i muzyk?w. Za?o?ycielem zespo?u by? prof. Stanis?aw Hadyna - kompozytor, dyrygent, pedagog, wybitny tw?rca ?ycia muzycznego. "?l?sk" prezentuje bogaty folklor ?l?ski oraz polskie pie?ni i ta?ce z innych region?w, a tak?e opracowania oper, oratori?w, muzyki klasycznej i sakralnej. Ich perfekcja i najwy?sza maestria s? ju? legendarne. Bogactwo repertuaru, niezliczone nagrody i ponad 120 koncert?w rocznie, wyst?py w 44 krajach na 5 kontynentach, ponad 25 mln widz?w, 12 album?w – to liczby, dzi?ki kt?rym „?l?sk” zyska? miano ambasadora polskiej kultury na ?wiecie oraz propagatora jej ludowego wymiaru. Od niemal 60 lat pracuje na swoj? mark?, cieszy si? wielkim uznaniem w?r?d innych narod?w oraz jest wa?nym spoiwem kraju z poloni? rozsian? po ca?ym ?wiecie.

Goran BregovicGoran Bregovi? jest najs?ynniejszym muzykiem regionu ba?ka?skiego. Syn Serbki i Chorwata jest doskona?ym wyrazicielem emocji targaj?cych mieszka?cami Ba?ka?skiego tygla. Wrodzone wyczucie rytmu i harmonii scenicznej sprawiaj?, ?e jego koncerty s? jednymi z najbardziej osza?amiaj?cych i atrakcyjnych widowisk. Tym razem jednak na scenie b?dzie si? dzia?o znacznie wi?cej – Goran i jego orkiestra po??cz? swoje si?y z niewiarygodnym talentem artyst?w „?l?ska”!

WROC?AW: 23.11.2011 r. godz. 19.00
Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1
Ceny bilet?w: 105z?, 140z?, 165z?

WARSZAWA: 24.11.2011 r. godz. 19.00
Sala Kongresowa, Plac Defilad 1
Ceny bilet?w: 105z?, 125z?, 140z?, 165z?, 205z? i VIP-255z?

GDYNIA: 25.11.2011 r. godz. 19.00
Hala Sportowo-Widowiskowa Gdynia, ul. Kazimierza G?rskiego 8
Ceny bilet?w: 105z?, 140z?, 165z?