DDT to kultowy rosyjski zesp?? rockowy, kt?ry powsta? na pocz?tku lat 80-tych. Cz?onkowie grupy, z Jurim Shevchukiem na czele, s? swoistego rodzaju narratorami kt?rzy od ponad 25 lat poddaj? pod os?d wszystkie aspekty ?ycia dotycz?ce swojego kraju. W dorobku DDT znajduje si? ponad 20 album?w, wype?nionych takimi przebojami jak Mietel, Cerkov, Ja po?uci? etu rol, Leningrad. Rosyjski rock bez nich by?by tak ubogi, jak ?wiatowy bez The Rolling Stones. Ten wybitny zesp?? wyst?pi w Warszawie ju? 22 pa?dziernika! Zapraszamy!

DDT powsta?o na pocz?tku lat 80. w Ufie, sk?d pochodzi lider grupy Juri Shevchuk. Jest on autorem wi?kszo?ci tekst?w, jedynym niezmiennym cz?onkiem grupy, a dzi?ki wielkiemu talentowi wokalnemu – wokalist?. Ich pierwszym sukcesem by?a wygrana w konkursie Z?oty Kamerton dla m?odych wykonawc?w. Nagrod? mia?o by? nagranie debiutanckiego singla, jednak Shevchukowi postawiono jeden warunek – ma opu?ci? muzyk?w i wykonywa? zatwierdzone przez oficjeli utwory. Wierny swoim przekonaniom Shevchuk nie zgodzi? si? na taki uk?ad, dlatego grupa zesz?a ze swoj? muzyk? do podziemia. Kolejn? pr?b? na zdobycie popularno?ci podj?li w 1983 roku wyst?puj?c na moskiewskim stadionie ?u?niki podczas festiwalu rockowego. Publiczno?? by?a zachwycona, jednak w?adze nakaza?y wyci?? ich wyst?p z transmisji telewizyjnej. Zaraz potem ich tw?rczo?ci? zainteresowa?o si? KGB.

Koncert DDT w WarszawiePrzez kolejne 10 lat DDT kontynuowa?o swoj? dzia?alno?? jako „nonkonformistyczna” grupa. Od samego pocz?tku swoj? muzyk? g?osili troski, obawy i frustracje rosyjskiego narodu. Shevchuk zawsze uwa?a?, ?e jego obowi?zkiem jako obywatela i tek?ciarza, jest ukazywanie nie tylko silnych stron, ale i s?abo?ci rz?du jego kraju, co nie by?o popularn? postaw? w ZSRR, bardzo niewygodn? dla ?wczesnych w?adz. Z tego powodu lata 80-te by?y ci??kim okresem w karierze DDT. Mimo ?e zdobywali coraz wi?ksz? liczb? fan?w, mieli du?e problemy finansowe – za wydane p?yty nie otrzymywali praktycznie ?adnych pieni?dzy, r?wnie? zyski z koncert?w by?y zbli?one do zera.

Jak inni arty?ci – opozycjoni?ci, przetrwali dzi?ki kombinacji sprytu, uporczywo?ci i dowcipu. Ich przeprowadzka do Leningradu (St. Petersburg) w 1985 pomog?a im znale?? si? w czo??wce rockowej sceny Rosji. W 1988 odbyli swoj? pierwsz? podr?? do USA, gdzie ich koncert by? transmitowany przez MTV.
Kiedy w 1991 roku upad?o ZSRR, DDT mog?o w ko?cu wyj?? z muzycznego undergroundu i rozwin?? skrzyd?a. Grupa sta?a si? bardzo popularna, zdoby?a uznanie fan?w nie tylko w kraju, ale i w Europie i USA. Ich utwory zacz??y gra? stacje radiowe, koncerty na kt?re ?ci?ga?o tysi?ce fan?w transmitowa?a telewizja.

Dzi? DDT jest jednym z najbardziej popularnych (je?eli nie najpopularniejszym) rockowym zespo?em w Rosji. Muzyka i teksty Shevchuka ??cz? w sobie nie tylko zachodnie rockowe wp?ywy, ale r?wnie? ca?y zakres rosyjskiego folku, klasyki i muzyki religijnej. W ich tw?rczo?ci wida? ?lady z lat, kt?re sp?dzili w podziemiu, a wielki talent i wierno?? kulturowym korzeniom sprawiaj?, ?e s? rzadko?ci? na dzisiejszej scenie muzycznej, wype?nionej po brzegi mia?kim i nijakim popem.

W 2005 DDT obchodzi?o 25-lecie istnienia i z tej okazji odbyli wielk? tras? koncertow? obejmuj?c? ca?y kraj, Europ? i P??nocn? Ameryk?. Teraz grupa pracuje nad nowym albumem, kt?ry planuje wyda? jesieni? 2010. Mo?emy si? wi?c spodziewa?, ?e jako jedna z pierwszych, to w?a?nie publiczno?? w Warszawie, us?yszy nowy materia? tej rewelacyjnej rosyjskiej grupy!

Data: 22.10.2010
Godzina: 20.00
Miejsce koncertu: Warszawa, Sala Kongresowa
Ceny bilet?w: 300z?, 200z?, 160z?, 110z?, 90z?, 70z?